Публичный Договор

Вы здесь

ДОГОВІР №______
про надання послуг

м. Київ

 

     "___" _________ 201_ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» (далі - ВИКОНАВЕЦЬ), в особі т.в.о. директора Кука Михайла Юрійовича, який діє на підставі  Статуту та Приказу про призначення, з однієї сторони,

ФІЗИЧНА ОСОБА __________________________________(далі - ЗАМОВНИК), з другої сторони, що діє в інтересах __________________________________________________(далі - ОДЕРЖУВАЧ), уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом Договору є надання послуг з отримання теоретичних знань та практичних навичків з основ програмування мікроконтролерів.

1.2. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання Одержувачу послуги за адресою: _______________________________________________, загальною ємністю 64 лекцій.

2. Обов’язки та права виконавця

2.1 Виконавець зобов’язаний:

2.1.1 Організувати діяльність з надання послуг Одержувачу відповідно до його віку, індивідуальних здібностей, напрямку: «Основи програмування мікроконтролерів»;

2.1.2 Забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

2.1.3 Здійснювати індивідуальний підхід до Одержувача;

2.1.4  Зберігати місце за Одержувачем послуг, при умові оплати згідно тарифів, у випадку її хвороби, санаторно-курортного лікування, карантину, відпустки або тимчасової відсутності Замовника з поважних причин (хвороба, відрядження);

2.1.5 Навчати Одержувача із залученням висококваліфікованих спеціалістів.

2.1.6  Використати сучасні технології й додаткові спеціальні програми;

2.1.7 Видати Одержувачу документ про надані послуги (сертифікат) за умови отримання Одержувачем теоретичних знань та практичних навичок в повному обсязі;

2.1.8 Інформувати Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

2.2 Виконавець має право:

2.2.1 Вимагати від замовника своєчасно вносити плату за послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором;

2.2.2 Відрахувати Одержувача за таких причин:

• неадекватна, агресивна поведінка дитини і, як слідство, неможливість перебування у колективі;

• наявність медичного висновку про стан здоров'я дитини, яке перешкоджає її подальшому перебуванню в навчальній групі;

 • заборгованість Замовника по оплаті за навчання більше ніж за один місяць, некоректне, грубе ставлення Замовників до Виконавця.

3. Обов’язки та права замовника

3.1 Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором.

3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця:

3.2.1 Надання послуги Одержувачу на умовах передбачених цим Договором;

3.2.2  Забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

3.2.3 Видати Одержувачу документ про надані послуги (сертифікат) за умови отримання Одержувачем теоретичних знань та практичних навичок в повному обсязі;

3.2.4 Інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

4. Обов’язки та права одержувача

4.1 Одержувач має права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

4.2 Одержувач зобов’язаний дбайливо ставитися до матеріальних цінностей (науково-технічні набори, ноутбуки, інше устаткування) наданих йому в користування під час проведення занять та вживати заходів для попередження збитків.

4.3 Одержувач зобов`язаний дотримуватись правил безпеки під час проведення занять.

5. Плата за надання послуг та порядок розрахунків

5.1 Розмір плати за надання послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.

5.2. Загальна вартість послуги за весь строк навчання становить 950,00 (девятьсот пятьдесят гривень, 00 коп.) гривень.

6. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.

6.2 У випадку пошкодження майна підприємства та/або учбового устаткування з вини Одержувача, Замовник відшкодовує завдані збитки у повному обсязі.

7. Розірвання договору та вирішення спорів

7.1 Договір розривається:

7.1.1 За згодою сторін;

7.1.2 У разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуги і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору.

7.2 Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу  Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Замовника послуг, з доданням чеку (квитанції) про сплату послуги.

7.3 У випадку якщо спір не буде вирішений в досудовому порядку, Сторони мають право звернутися до суду в порядку передбаченому чинним законодавством України.

8.  Місцезнаходження та реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ ПНЗ «Міжнародний інститут сучасних знань»

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2А, ЄДРПОУ:39412885

р/р 26000052746607 МФО 300711

у ПФ ПАТ КБ «ПриватБанк»

Тел:(044)383-79-79, (098) 643-33-22,

www.it-institute.com.ua

E-mail:info@it-institute.com.ua

 

_______________________М.Ю. Кука

ЗАМОВНИК

ПІБ ЗАМОВНИКА_____________________

______________________________________

ПІБ ОДЕРЖУВАЧА____________________

______________________________________

Серія, номер паспорту ЗАМОВНИКА____

______________________________________

Контактні телефони:______________

 

_____________________  _______________

                                                                               (підпис)                       (ПІБ)