Вы здесь

Публичный Договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

№______
Про надання послуг

 

м. Київ

     "___" _________ 201_ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ» (далі - ВИКОНАВЕЦЬ), в особі т.в.о. директора Деркаченко Ярослава Анатолійовича, який діє на підставі  Статуту та Наказу про призначення, з однієї сторони, ФІЗИЧНА ОСОБА _______________________________(далі - ЗАМОВНИК), з другої сторони, що діє в інтересах ______________________________(далі - ОДЕРЖУВАЧ), уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Предметом Договору є надання послуг з отримання теоретичних знань та практичних навичок згідно навчальної програми, що складається з наступних курсів:

- «Азбука програмування» (рекомендований вік від 6 років);

- «Програмування мікроконтролерів» (рекомендований вік від 9 років);

- «Програмування мікрокомп’ютерів» (рекомендований вік від 11 років);

- «Цифрова та аналогова схемотехніка» (рекомендований вік від 13 років);

1.2. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання Одержувачу послуги за адресою: ______________________________, загальною ємністю 64 академічні години.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

2.1 Виконавець зобов’язаний:

2.1.1 Організувати діяльність з надання послуг Одержувачу відповідно до його віку, індивідуальних здібностей, згідно одного з курсів: «Азбука програмування», «Програмування мікроконтролерів», «Програмування мікрокомп’ютерів», «Цифрова та аналогова схемотехніка»;

2.1.2 Забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

2.1.3 Здійснювати індивідуальний підхід до Одержувача;

2.1.4  Зберігати місце за Одержувачем послуг, при умові оплати згідно тарифів, у випадку її хвороби, санаторно-курортного лікування, карантину, відпустки або тимчасової відсутності Замовника з поважних причин (хвороба, відрядження) та наявності відповідник підтверджень;

2.1.5 Навчати Одержувача із залученням висококваліфікованих спеціалістів;

2.1.6  Використати сучасні технології й додаткові спеціальні програми;

2.1.7 Видати Одержувачу документ про надані послуги (сертифікат) при умові присутності Одержувача на менше ніж на 90 % занять від загального обсягу (64 академічні години);

2.1.8 Інформувати Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

 

2.2 Виконавець має право:

2.2.1 Вимагати від замовника своєчасно вносити плату за послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором;

2.2.2 Відрахувати Одержувача за таких причин:

• неадекватна, агресивна поведінка дитини і, як слідство, неможливість перебування у колективі;

• наявність медичного висновку про стан здоров'я дитини, яке перешкоджає її подальшому перебуванню в навчальній групі;

 • заборгованість Замовника по оплаті за навчання більше ніж за один місяць, некоректне, грубе ставлення Замовників до Виконавця.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

3.1 Замовник здійснює оплату за надані в поточному місяці Послуги, наданих Виконавцем, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця не піздніше 10-го числа поточного місяця.

3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця:

3.2.1 Надання послуги Одержувачу на умовах передбачених цим Договором;

3.2.2  Забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

3.2.3 Видати Одержувачу документ про надані послуги (сертифікат) за умови отримання Одержувачем теоретичних знань та практичних навичок в повному обсязі (64 академічні години);

3.2.4 Інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОДЕРЖУВАЧА

4.1 Одержувач має права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

4.2 Одержувач зобов’язаний дбайливо ставитися до матеріальних цінностей (науково-технічні набори, ноутбуки, інше устаткування) наданих йому в користування під час проведення занять та вживати заходів для попередження збитків.

4.3 Одержувач зобов`язаний дотримуватись правил безпеки під час проведення занять.

 

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Розмір плати за надання послуги встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.

5.2. Загальна вартість послуги за місяць навчання становить 950,00 (девятьсот пятьдесят гривень, 00 коп.) гривень.

 

6. ВІДПОВІДНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗАБОВ’ЯЗАНЬ

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.

6.2 У випадку пошкодження майна підприємства та/або учбового устаткування з вини Одержувача, Замовник відшкодовує завдані збитки у повному обсязі.

 

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Договір розривається при умові:

7.1.1 За згодою обох сторін;

7.1.2 У разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуги і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до Договору.

7.2 Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу  Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Замовника послуг, з доданням чеку (квитанції) про сплату послуги.

7.3 У випадку якщо спір не буде вирішений в досудовому порядку, Сторони мають право звернутися до суду в порядку передбаченому чинним законодавством України.

 

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Для реєстрації в клієнтській базі Замовник надає Виконавцю необхідні персональні дані заповнивши вступну анкету, форму на сайті або за телефоном.

8.2. Заповнивши анкету, Замовник дає свою згоду на збір, обробку, зберігання і використання своїх персональних даних Виконавцем в рамках, необхідних для виконання функцій Виконавця.

8.3. Замовник надає Виконавцю згоду на публічний показ, відтворення, розповсюдження фото- та відеоматеріалів, інших художніх творів, на яких є його зображення, або його неповнолітньої дитини.

8.4. Виконавець здійснює збір, обробку, зберігання, використання і захист персональних даних Замовника відповідно до положень Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами).

9.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ ПНЗ «Міжнародний інститут сучасних знань»

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2А, ЄДРПОУ:39412885

р/р 26000052746607 МФО 300711

у ПФ ПАТ КБ «ПриватБанк»

Тел:(044)383-79-79, (098) 643-33-22,

www.it-institute.com.ua

E-mail:info@it-institute.com.ua

 

_______________________Я.А. Деркаченко

ЗАМОВНИК

 

(ПІБ)

ЗАМОВНИКА____________________

(ПІБ)

ОДЕРЖУВАЧА__________________

Серія, номер паспорту

ЗАМОВНИКА___________________

Контактний телефон:______________

E-mail:__________________________

 

__________________ (                       )

           (підпис)                       (ПІБ)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать